en Wyślij zapytanie

Ochrona danych osobowych

DEFINICJE

Administrator: SEVEN; SEVEN EVENT GROUP; SEVEN TRAVEL; SEVEN MICE MARCIN GAWIN

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA

e-mail: biuro@seven-event.pl

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

JAKIE UPRAWNIENIE ODNOŚNIE DANYCH PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOM I INNYM OSOBOM KTÓRYCH DANE ZBIERAMY.

Każdy klient firmy SEVEN ma możliwość złożenia wniosku (dotyczącego jego danych osobowych), w którym może zostać zawarte żądanie o:

  • sprostowanie (poprawienie, korektę) danych osobowych;
  • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie tylko wskazanych operacji prowadzonych danych lub nieusuwanie danych);
  • dostęp do danych (żądanie informacji na temat przetwarzanych danych przez home.pl oraz o kopię danych);

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez administratora

Każdy klient może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu pisemnego wniosku w tej sprawie administratora zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

W szczególnych sytuacjach klienci administratora mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez niego ich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem we wniosku, chyba że administrator wykaże, że istnieją:

  • uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania danych, które prawnie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klienta,
  • lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przyszłości na rzecz administratora.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów.

Jedną z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania celem realizacji umowy zawartej z osobą albo na rzecz osoby, której dane dotyczą. Administrator może też uzasadniać przetwarzanie danych koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit RODO)

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe nie nadmiarowe dla sprawy, której dotyczy korespondencja.

Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane. W trakcie rozmów potrzebujemy tylko takich danych które pomogą nam odnaleźć i załatwić sprawę w której dzwonicie.

  • (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

FB i inne media społecznościowe oraz nasze gry internetowe.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które ,,odwiedziły nasze profile społecznościowe. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem eventów, konkursów na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane niniejszych osób są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i ich obrony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Dane osobowe związane z naszymi grami pobierane są w celu realizacji umowy lub za zgoda klienta w niezbędnym zakresie. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych oraz hotelom i innym podmiotom współorganizującym z nami w zakresie realizacji imprez lub eventów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wasze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów dla których zostały one pobrane. Okres przetwarzania danych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynosi 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana w taki sposób jak zażąda tego osoba zgłaszająca w szczególności na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, w tym adres mailowy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).